Regulamin i FAQ
Najczęściej zadawane pytania
I. JAKI JEST CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend ex et diam aliquam convallis. Nam facilisis nisl non turpis condimentum congue. Quisque viverra hendrerit efficitur. Maecenas elementum elit at ligula sagittis blandit. Fusce a ornare orci. Nullam porttitor nisl dolor, ut eleifend magna porttitor eu. Cras cursus turpis eget ante porttitor, eu ultricies mauris elementum. Mauris elementum dapibus malesuada. Praesent odio erat, sodales pellentesque pharetra quis, placerat non dui.

Maecenas ut ullamcorper ante. Praesent ac erat risus. Donec in dolor condimentum, commodo augue malesuada, vehicula lacus. Cras mattis malesuada ex, in lobortis ante. Ut id felis a turpis porta convallis non in felis. Morbi purus purus, egestas eget convallis a, mollis sit amet erat. Mauris eleifend mi ac eros facilisis porta. Sed ut condimentum orci, non egestas magna. In ut nisi orci.

I. JAKI JEST CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend ex et diam aliquam convallis. Nam facilisis nisl non turpis condimentum congue. Quisque viverra hendrerit efficitur. Maecenas elementum elit at ligula sagittis blandit. Fusce a ornare orci. Nullam porttitor nisl dolor, ut eleifend magna porttitor eu. Cras cursus turpis eget ante porttitor, eu ultricies mauris elementum. Mauris elementum dapibus malesuada. Praesent odio erat, sodales pellentesque pharetra quis, placerat non dui.

Maecenas ut ullamcorper ante. Praesent ac erat risus. Donec in dolor condimentum, commodo augue malesuada, vehicula lacus. Cras mattis malesuada ex, in lobortis ante. Ut id felis a turpis porta convallis non in felis. Morbi purus purus, egestas eget convallis a, mollis sit amet erat. Mauris eleifend mi ac eros facilisis porta. Sed ut condimentum orci, non egestas magna. In ut nisi orci.

I. JAKI JEST CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend ex et diam aliquam convallis. Nam facilisis nisl non turpis condimentum congue. Quisque viverra hendrerit efficitur. Maecenas elementum elit at ligula sagittis blandit. Fusce a ornare orci. Nullam porttitor nisl dolor, ut eleifend magna porttitor eu. Cras cursus turpis eget ante porttitor, eu ultricies mauris elementum. Mauris elementum dapibus malesuada. Praesent odio erat, sodales pellentesque pharetra quis, placerat non dui.

Maecenas ut ullamcorper ante. Praesent ac erat risus. Donec in dolor condimentum, commodo augue malesuada, vehicula lacus. Cras mattis malesuada ex, in lobortis ante. Ut id felis a turpis porta convallis non in felis. Morbi purus purus, egestas eget convallis a, mollis sit amet erat. Mauris eleifend mi ac eros facilisis porta. Sed ut condimentum orci, non egestas magna. In ut nisi orci.

REGULAMIN ZAKUPÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Osoby, wymienione w zadaniu poprzedzającym, które korzystają z usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę) drogą elektroniczną, zwane są Usługobiorcą.

2.Sprzedawca – spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym 310A, adres: Mickiewicza 10, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000504160, posiadająca NIP: 5512618970, REGON: 123073943 adres poczty elektronicznej: online@celebritybycb.com, tel.: +48 503 393 944.

3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość - sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: www.ecelebrity.eu; www.celebrity.com.pl; www.celebritybycb.com; dostarczanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, a także do krajów trzecich, których szczegółowa oraz wyłączna lista znajduje się TUTAJ. Wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN) oraz euro (€). Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że wszelka sprzedaż towarów na następnie ich dostawa realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniej zapłaty (płatność na zasadzie przedpłaty) za towar przez Klienta. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż towarów oraz ich dostawa realizowana jest zarówno po uprzedniej zapłacie (płatność na zasadzie przedpłaty), jaki i za tzw. pobraniem.

4.Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5.Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.ecelebrity.eu; www.celebrity.com.pl; , określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.

6.Informacje podane w serwisie www.ecelebrity.eu w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

7.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego TUTAJ oraz sporządzić jego wydruk.

8.Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: +48 503 393 719, pocztą elektroniczną: online@celebritybycb.com. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy, z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

10.Informacja o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale II pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

11.Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.

12.Sprzedawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

13.Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia. Klient jest obowiązany uiścić łączną cenę.

14.Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawca polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.

15.Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

16.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 Kodeksu cywilnego.

17.Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

18.Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem.

19.Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY

1.Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału II Regulaminu, poniżej.

2.W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.ecelebrity.eu a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.

3.Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

 • a. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) - związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);
 • b. e-mail o tytule “Zamówienie nr XXXXXX/YYYY” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).

6.Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: online@celebritybycb.com.

7.Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) oraz euro (€). Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy , a w przypadku dostawy towarów do krajów Unii Europejskiej i krajów poza Unią Europejską wyznaczonych TUTAJ, cena nie zawiera ewentualnych ceł oraz opłat/podatków lokalnych. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale III poniżej).

8.Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

9.W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 15 rozdziału I powyżej.

10.Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.

11.W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

12.Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej.

13.Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz do krajów wymienionych w załączniku dostępnym TUTAJ.

14.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy przez Sprzedawcę - co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia któregokolwiek z uprawnień Konsumenta.

III. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • a. gotówką, kartą płatniczą lub szybką płatnością BLIK, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);
 • b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (tzw. przedpłata) o numerze: 89 1240 4197 1111 0010 5734 8862 w Bank Pekao S.A;
 • c. karta płatnicza Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;
 • d. płatności elektroniczne PayByLink za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.;
 • e. płatności odroczone za pośrednictwem usługi PayPo - Kup teraz, zapłać za 30 dni;
 • f. szybkie płatności BLIK i Google Pay;

2. W przypadku wysyłki zagranicznej Sprzedawca nie umożliwia płatności przy odbiorze (tzw. pobranie)

3. Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia, chyba ze wybrał opcję zapłaty przy odbiorze.

IV. KOSZTY DOSTAWY - CENNIK

1. Koszt dostawy na terenie Polski w przypadku wybrania jednej z następujących form płatności: płatności internetowych, przelewu bankowego lub płatności odroczonych:

 • a. Paczkomaty InPost - 15,99 zł;
 • b. kurier InPost - 19,99 zł;
 • c. kurier DHL - 19,99 zł;
 • d. kurier DPD - 19,99 zł;
 • e. kurier GLS - 19,99 zł;

2. Koszt dostawy na terenie Polski w przypadku wybrania formy płatności przy odbiorze (za pobraniem):

 • a. Paczkomaty InPost - 18,99 zł;
 • b. kurier InPost - 22,99 zł;
 • c. kurier DHL - 22,99 zł;
 • d. kurier DPD - 22,99 zł;
 • e. kurier GLS - 22,99 zł;

3. Koszt dostawy na terenie Unii Europejskiej znajdziesz TUTAJ:

 • a. Austria - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • b. Belgia - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • c. Bułgaria - DHL: 75 zł; GLS: 60 zł;
 • d. Chorwacja - DHL: 75 zł; GLS: 95 zł;
 • e. Cypr - DHL: 390 zł; GLS: 135 zł;
 • f. Czechy - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • g. Dania - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • h. Estonia - DHL: 75 zł; GLS: 70 zł;
 • i. Finlandia - DHL: 75 zł; GLS: 90 zł;
 • j. Francja - DHL: 95 zł; GLS: 120 zł;
 • k. Grecja - DHL: 75 zł; GLS: 100 zł;
 • l. Hiszpania - DHL: 75 zł; GLS: 160 zł;
 • m. Holandia - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • n. Litwa - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • o. Łotwa - DHL: 75 zł; GLS: 60 zł;
 • p. Irlandia - DHL: 75 zł; GLS: 100 zł;
 • r. Luksemburg - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • s. Malta - DHL: 390 zł; GLS: 115 zł;
 • t. Niemcy - DHL: 75 zł; GLS: 50 zł;
 • u. Portugalia - DHL: 75 zł; GLS: 90 zł;
 • v. Rumunia - DHL: 75 zł; GLS: 75 zł;
 • w. Szwecja - DHL: 75 zł; GLS: 75 zł;
 • x. Słowacja - DHL: 75 zł; GLS: 55 zł;
 • y. Słowenia - DHL: 75 zł; GLS: 65 zł;
 • z. Węgry - DHL: 75 zł; GLS: 60 zł;
 • q. Włochy - DHL: 95 zł; GLS: 70zł;

4. Koszt dostawy poza terenem Unii Europejskiej dla poszczególnych krajów znajdziesz TUTAJ.

5. Sprzedawca informuje, iż czas dostawy zamówionego towaru w zależności od wybranej formy dostawy o których mowa w pkt. 1,2 i 3 powyżej, wynosić będzie średnio 1-12 dni roboczych od dnia dokonania wysyłki (powierzenia przewoźnikowi, o którym wyżej mowa, przedmiotu zamówienia).

6. Więcej informacji odnośnie kosztów oraz czasu dostawy znajdziesz TUTAJ.

V. WARUNKI REKLAMACJI

1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

2.Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

3.Konsument może zgłosić reklamację, składając Sprzedawcy oświadczenie o reklamacji. Oświadczenie można złożyć:

 • a. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu dostępnego TUTAJ, przesyłając go na adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe lub;
 • b. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się TUTAJ.;

4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami, tj. m.in. produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy.

5.Czas na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu rękojmi za wady wynosi czternaście dni od momentu jej zgłoszenia. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tejże umowy. Oświadczenie można złożyć:

 • a. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu dostępnego TUTAJ, przesyłając go na adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe lub;
 • b. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się TUTAJ.;

4.Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, przygotowane w oparciu o załącznik nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu dostępny TUTAJ.

5.Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

6.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W zakresie zwrotu wartości towaru (ceny), Sprzedawca zwraca kwotę jego wartości, obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu jego wartości, spowodowaną korzystaniem z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, za które to zmniejszenie wartości rzeczy w ww. zakresie Konsument ponosi odpowiedzialność. Zakres przedmiotowej odpowiedzialności Konsumenta jest ustalany obiektywnie w oparciu o porównanie wartości rzeczy wydanej Konsumentowi z wartością rzeczy zwróconej obliczonej z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

8.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.

10.Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.

11.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
VII. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w domenie www.ecelebrity.eu, www.celebrity.com.pl oraz www.celebritybycb.com (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną.

2.Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.

3.Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 • a. z dostępem do sieci Internet;
 • b. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
 • c. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
 • d. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4.Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej TUTAJ.

5.Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

7.Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tym, że usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.

8.Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”. Do zgłoszenie reklamacyjnego, jego rozpatrzenia stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału V powyżej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

2.Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.

3. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w rozdziale III powyżej jest niezbędne dla realizacji umowy.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe oraz prawo ich poprawiania.

5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora to w szczególności:

 • a. zawarcie i realizacja danej umowy, w tym:
  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • b. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich;
 • c. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
 • d. prowadzenie korespondencji z Klientami.

8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy składaniu zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży.

9. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • b. obowiązujących przepisów prawa - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO).

10. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • b. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • c. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

11. Każdy Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

12. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. SPORY

1.Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.

2.W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Nabywcy wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Nabywcy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub innego podmiotu z związanego ze Sprzedawcą.

3. Logo oraz autorska szata graficzna strony internetowej Sprzedawcy stanowią jego dobro chronione w rozumieniu przepisów art. 23 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego. Majątkowe prawa autorskie Sprzedawcy chronione są przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 79 i n. ustawy.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, narzędzi i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

5. Usługobiorca może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na stronie Sklepu internetowego bez pisemnej zgody Sprzedawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. Klient będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).

4.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

5.Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientom (drogą elektroniczną lub za pośrednictwem hiperłącza) na każde ich żądanie.

REGULAMIN NEWSLETTERA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego jest spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej zwana Celebrity).

2.Dzięki naszemu Newsletterowi - informacjom handlowym Celebrity w nim zawartym, wysyłanym poprzez pocztę elektroniczną, mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert, nowości i okazji cenowych. Zasady korzystania z usługi przesyłania Newslettera sklepu internetowego Celebrity (dalej zwany Newsletter) przedstawiają się następująco.

II. CEL NEWSLETTERA

1. Celebrity informuje, iż Newsletter stanowi informację handlową w świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającą aktualne oferty, nowości i okazje cenowe dostępne na stronie internetowej www.celebrity.com.pl.

2. Celebrity informuje, iż usługa Newslettera jest bezpłatną usługą, która nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, świadczoną w nieregularnych odstępach czasu przez Celebrity na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, poprzez przesyłanie na wskazane przez Usługobiorcę adresy e-mail informacji handlowych.

3.Celebrity uprzejmie zwraca się do Państwa o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi przesyłania Newslettera.

III. SPOSÓB KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

1. W celu prawidłowego korzystania z Newslettera wymagane jest połączenie z siecią Internet, posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

2. Aby skutecznie zapisać się do usługi Newslettera Usługobiorca powinien:

 • a. połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy;
 • b. kliknąć w pole Newsletter (formularz);
 • c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować;
 • d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji usługi Newslettera;
 • e. wpisać adres elektroniczny, nacisnąć klawisz "Zapisz się";
 • f. potwierdzić zapisanie się do usługi Newslettera w e-mailu przesyłanym na podany adres elektroniczny Usługodawcy, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji oraz potwierdzenia otrzymania przez Usługobiorcę oferty przesyłania bezpłatnego Newslettera.

3. Potwierdzenie zapisania się do usługi Newslettera, o której mowa w pkt. 2 lit. f powyżej, skutkuje rozpoczęciem świadczenia przez Celebrity usługi przesyłania Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.

4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Usługobiorcy, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 14 dniach od daty ich wpłynięcia danych do bazy adresowej.

5. Podanie nieistniejącego adresu e-mail do systemu teleinformatycznego nie wywołuje żadnych skutków. Podanie adresu elektronicznego bez symbolu @ (pot. małpa) do systemu teleinformatycznego uniemożliwia zapisanie się do usługi Newsletter, co skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowego adresu e-mail. Tylko podanie prawidłowego (istniejącego) adresu e-mail skutkuje wysłaniem do Usługobiorcy wiadomości z linkiem weryfikacyjnym.

6. Zapisanie się do usługi Newslettera przez Użytkownika, w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, stanowi wyrażenie przez Niego zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 2 lit. d powyżej, brzmi następująco: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Stanisławie Dolnym, moich danych osobowych przekazanych Państwu w zakresie podanego adresu e-mail w celu dostarczania aktualnych informacji handlowych”, ponadto Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

8. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy adresowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.

9. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.

10. Administratorem danych osobowych zawartych w zapisaniu się do Newslettera jest Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osoba zapisująca się do usługi Newsletter jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

11. Celebrity oświadcza, iż w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

IV. WARUNKI REKLAMACJI

1. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: online@celebritybycb.com.

2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.

3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.

V. WARUNKI REZYGNACJI Z NEWSLETTERA

1. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie do wypowiedzenia (odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej) usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez zrezygnowanie z Newslettera klikając link w stopce Newslettera. Usunięcie konta pocztowego Usługobiorcy z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

2. Zarejestrowani użytkownicy strony internetowej Celebrity mogą złożyć rezygnację z Newslettera po zalogowaniu się w „ Konto” na stronie internetowej www.ecelebrity.eu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Celebrity informuje, iż Usługobiorca może w każdym momencie odstąpić od umowy przesyłania Newslettera. Przepisy prawa o wyłączeniu możliwości odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w tym przypadku.

2. Usługodawcą jest spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym 310A, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504160, adres poczty elektronicznej: online@celebritybycb.com, tel.: +48 503 393 944.

3. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta usługi Newslettera wiążę Usługodawcę do momentu zaprzestania świadczenia takiej usługi. Za moment zaprzestania świadczenia usługi przesyłania Newslettera uważa się usunięcie ze strony internetowej Celebrity formularza, za pomocą którego można zapisać się do usługi Newsletter. Usługobiorca skutecznie zapisując się do przedmiotowego Newslettera zawiera z Celebrity umowę o przesyłanie bezpłatnego Newslettera na czas nieokreślony. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

5. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Celebrity. Może on zostać pozyskany, odtwarzany, a jego treści utrwalone za pomocą kliknięcia w link TUTAJ, za pośrednictwem którego zostanie otworzony plik w formacie pdf z treścią niniejszego regulaminu.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium