Polityka prywatności
PLIKI COOKIES
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”) i są przetwarzane przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (Administrator Danych Osobowych), adres:Mickiewicza 10, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000504160, posiadająca NIP: 5512618970, adres poczty elektronicznej: online@celebritybycb.com, tel.: +48 503 393 944.

3. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym na komputerze Użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

II. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych odpowiednio wyróżnia i oznacza Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób Danych Osobowych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.

2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w rozdziale III REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO CELEBRITY jest niezbędne dla realizacji umowy.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe oraz prawo ich poprawiania.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy.

5. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych to w szczególności:

 • a. zawarcie i realizacja danej umowy, w tym:
  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • b. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich;
 • c. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
 • d. prowadzenie korespondencji z Użytkownikami.

7. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy składaniu zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży.

8. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

 • a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • b. obowiązujących przepisów prawa - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO).

9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;;
 • b. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • c. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

10. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

11. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osób odwiedzających stronę Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

2. Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO
I. ZABEZPIECZENIA

1. Bezpieczeństwo zakupów w naszym sklepie gwarantują sprawdzone i certyfikowane narzędzia. Użytkownik jest chroniony na każdym etapie dokonywania zakupów.

2. Podstawowe zabezpieczenie stanowi Certyfikat SSL który „dba” o szyfrowanie wszystkich danych przesyłanych pomiędzy sklepem, a Użytkownikiem. Dzięki certyfikatowi wszystkie dane poufne takie jak: login, hasło, dane użytkownika podczas rejestracji i zawierania transakcji oraz historia i sposoby płatności są zawsze bezpieczne. Stosowanie certyfikatów SSL jest zalecane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)./p>

3. Celem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkie płatności za zakupy obsługiwane są poprzez usługę Shoper Płatności. Dzięki usłudze Shoper Płatności Użytkownik może wybrać spośród następujących sposobów płatności:

 • przelewu natychmiastowego (tzw. PayByLink), gdzie do dyspozycji mają ponad 30 banków;
 • płatności kartą z automatycznym księgowaniem (Visa, MasterCard, Maestro);
 • szybkich płatności BLiK i Google Pay;
 • płatności odroczonych PayPo - Kup teraz, zapłać za 30 dni;

O bezpieczeństwo transakcji dba wiodący operator płatności - Blue Media, którego najwyższe standardy bezpieczeństwa zostały potwierdzone uznanymi certyfikatami. Blue Media posiada certyfikat PCI DSS, który umożliwia przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

4. Firma Celebrity korzysta z Certyfikatu zgodności ze standardem PCI operatora płatności - Blue Media, który potwierdza, że przywiązujemy szczególna wagę do zabezpieczania danych kart kredytowych naszych klientów.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium